Whyndham İSTANBUL / Türkiye
Karaman Krem/Hazar Bej